Ραγδαία η "επέλαση" της τεχνολογίας στον ασφαλιστικό κλάδο

Ημ/νια Έκδοσης: 24/05/2018
Το δικό της Digital Factory με στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψιν και τιςβέλτιστες πρακτικές παγκοσμίως, έχει δημιουργήσει η Eurolife, κινούμενη πρωτοποριακά προς τηνκατεύθυνση της αξιοποίησης των τεχνολογικών εξελίξεων. 

Το όραμα του CEO Αλ. Σαρρηγεωργίου και της διοικητικής ομάδας της Eurolife για τη μετάβαση στηνψηφιακή εποχή ήταν αυτό που ενέπνευσε τον κ. Νίκο Γιαννακάκη να επιστρέψει στην Ελλάδα και νααναλάβει επικεφαλής Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της Eurolife, μετά από πολυετή εμπειρία σε πολυεθνικούςοργανισμούς στο εξωτερικό και μάλιστα σε έργα μεγάλης κλίμακας. "Πρωταρχικός μου στόχος καιφιλοδοξία ήταν να ενταχθώ στη διοικητική ομάδα ενός οργανισμού αντίστοιχου κύρους, βεληνεκούς καιαξιοπιστίας με εκείνους του εξωτερικού, στον οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί κατάλληλα ητεχνογνωσία που έχω αποκτήσει για την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας", αναφέρει,επισημαίνοντας τη συνολική ανάγκη του ασφαλιστικού κλάδου για ριζική αλλαγή ως προς τον τρόπολειτουργίας και αξιοποίησης των τεχνολογικών εξελίξεων κι επιτευγμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Από την πληθώρα των τεχνολογικών εξελίξεων, ο κ. Γιαννακάκης εντοπίζει ως εξαιρετική πηγήκαινοτομίας με ενδιαφέρουσα εφαρμογή στον ασφαλιστικό τομέα, την τεχνητή νοημοσύνη (ArtificialIntelligence) και τη δια-συνδεσιμότητα συσκευών μέσω του διαδικτύου Internet of Things (για παράδειγμα ηπρόληψη με τη χρήση αισθητήρων και κατάλληλων στατιστικών μοντέλων). 

Μάλιστα η Eurolife ERB πραγματοποίησε ένα από τα πιο επιτυχημένα use case στην κατηγορίαπρογραμμάτων περιουσίας με αξιοποίηση της τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης και Machine Learning μεσκοπό πάντα την κατανόηση της μεθοδολογίας και την επιβεβαίωση της δυνατότητας εφαρμογής της στιςδιαδικασίες του Ομίλου. 

Συνέντευξη στη Νένα Μαλλιάρα 

- Με βάση την εμπειρία σας από το εξωτερικό ποιες είναι οι εξελίξεις και οι τάσεις σταθέματα γενικά της τεχνολογίας, ποιες από αυτές υιοθετούνται και στον ασφαλιστικό κλάδοκαι σε ποια σημεία; Στην Ελλάδα, ποιες νέες τεχνολογίες βλέπετε να γίνονται πράξη απότον ασφαλιστικό κλάδο; 

Είναι γνωστό ότι δεν υπήρξαν ποτέ τόσο μεγάλες και ραγδαίες αλλαγές στον τεχνολογικό κλάδο όσοαυτές στις οποίες γινόμαστε όλοι μάρτυρες τα τελευταία χρόνια. Αν αναλογιστούμε το ρυθμό τεχνολογικής εξέλιξης του παρελθόντος είναι σαφές ότι αυτή γινόταν σταδιακά και ανά κύματα (clientserver, ERPs κ.λπ.). 

Τα τελευταία λοιπόν χρόνια ο ρυθμός των τεχνολογικών εξελίξεων είναι καταιγιστικός και θα ήθελα ναεπισημάνω δύο άκρως ενδιαφέρουσες τάσεις: 

Από τη μια, παρατηρούμε καινοτόμες τεχνολογίες να εφαρμόζονται ήδη από πολλές εταιρείες οι οποίεςβρίσκονται σε στάδιο ωρίμανσης, όπως για παράδειγμα Analytics, η μετάβαση σε τεχνολογίες Πλατφόρμας(Cloud Computing) καθώς και η χρήση ανά υπηρεσία (Software as a Service). Από την άλλη, παρατηρούμεκαινοτομίες όπως το block chain που όχι μόνο αλλάζουν τον κλασικό ρόλο εταιρειών, αλλά παρουσιάζουνκαι ενδιαφέρουσες εφαρμογές σε ένα παραδοσιακό κλάδο, όπως ο ασφαλιστικός, για τον οποίο υπάρχουνεξαιρετικά πρόσφατα παραδείγματα. 

Από την πληθώρα των τεχνολογικών εξελίξεων θα εντόπιζα σαν εξαιρετική πηγή καινοτομίας μεενδιαφέρουσα εφαρμογή στον ασφαλιστικό τομέα, την τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence) και τη δια-συνδεσιμότητα συσκευών μέσω του διαδικτύου Internet of Things (για παράδειγμα η πρόληψη με τη χρήσηαισθητήρων και κατάλληλων στατιστικών μοντέλων). 

Μάλιστα η Eurolife ERB πραγματοποίησε ένα από τα πιο επιτυχημένα use case στην κατηγορίαπρογραμμάτων περιουσίας με αξιοποίηση της τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης και Machine Learning μεσκοπό πάντα την κατανόηση της μεθοδολογίας και την επιβεβαίωση της δυνατότητας εφαρμογής της στιςδιαδικασίες του Ομίλου. 

Παράλληλα είναι σημαντικό ότι πλέον με την επιλογή και χρήση της κατάλληλης Cloud Platform και κάποιουστρατηγικού συνεργάτη, οι εταιρείες πια έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ένα τεράστιο δίκτυοσυνεργατών ανά τον κόσμο. Με τον τρόπο αυτό οι τεχνολογίες αιχμής, αλλά και επιτυχημένα case studiesγίνονται προσιτά σε εταιρείες ανεξαρτήτως του μεγέθους τους.Ωστόσο το βασικό και πρωταρχικό ζητούμενο είναι πώς μπορεί αυτό το διαρκώς αυξανόμενο καιμεταβαλλόμενο τεχνολογικό ‘κύμα’ να αξιοποιηθεί δημιουργικά από έναν παραδοσιακό οργανισμό, όπως οασφαλιστικός. 

- Σε έναν ασφαλιστικό κλάδο που κατά βάση λειτουργεί συμβατικά ως προς τιςτεχνολογίες, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται ο ορίζοντας της εφαρμογής των νέωντεχνολογιών; Πιστεύετε ότι μπορεί να αποτελέσει η τεχνολογία ανταγωνιστικόπλεονέκτημα για μία ασφαλιστική εταιρεία και με ποιο τρόπο; 

Είναι αλήθεια ότι η "κληρονομιά" των υπαρχόντων συστημάτων (legacy applications) αποτελεί μια από τιςμεγαλύτερες προκλήσεις του κλάδου. Κάποια στατιστικά έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον κι αξίζει νααναφερθούν: 

Σύμφωνα με την έρευνα Gartner / ACORD του 2016, το 80% των Chief Information Officers σε προγράμματαΖωής, Περιουσίας και Γενικών Ασφαλίσεων ανέφεραν ότι η διαδικασία αναβάθμισης ή αλλαγής τωνυπαρχόντων συστημάτων είτε θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα, είτεθα την αναδιαμορφώσει πλήρως. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου το 60% "κεντρικών συστημάτων"του ασφαλιστικού κλάδου έχουν αναπτυχτεί πριν το 2009, από τα οποία το 30% πριν το 1999. 

Είναι επίσης σαφές ότι ο τεχνολογικός τομέας έχει πάψει εδώ και καιρό να αποτελεί ένα απλό κέντροκόστους ή έναν παράγοντα επιτυχίας. Αντίθετα, αποτελεί πλέον καταλύτη του κλάδου ασφάλισης.Αναγνωρίζοντας λοιπόν την ανάγκη αυτή, καθώς και τους περιορισμούς της υπάρχουσας τεχνολογίας καισυμβαδίζοντας με τις νέες επιταγές, ο ασφαλιστικός κλάδος ακολουθεί βασικά προγράμματαμετασχηματισμού. Αυτό αποτελεί και το πρώτο βήμα μετάβασης στη ‘νέα ψηφιακή εποχή’. 

Από τα πρώτα δείγματα αυτού του μετασχηματισμού (ψηφιακά έγγραφα, online καταχώρηση δεδομένων,εφαρμογές για κινητά) θα περάσουμε σταδιακά και αναπόφευκτα σε πιο προηγμένες τεχνολογίες, οι οποίεςμπορούν να επιτρέψουν σημαντικά κέρδη απόδοσης σε συνδυασμό με βελτίωση κόστους για βασικέςυπηρεσίες. Η τεχνολογία βοηθών Robot (Chatbot), για παράδειγμα, μπορεί να αποδώσει σημαντική αξία σεαυτόνομες δομές/ λειτουργίες (π.χ. σε ένα τηλεφωνικό κέντρο χωρίς να είναι πλήρως ενσωματωμένη σταβασικά συστήματα). Ωστόσο, δεν μπορεί να επιτευχθεί πλήρης απόδοση της επένδυσης χωρίς τέτοιαενσωμάτωση. 

- Η Eurolife έχει δημιουργήσει το δικό της digital factory. Τι κάνει αυτό το "ψηφιακόεργοστάσιο", τι έχει παράξει έως σήμερα, σε τι πειραματίζεται και τι πρόκειται να παράγειστο άμεσο μέλλον; 

Σε ένα κτίριο που λειτουργεί σε συνεργασία με την υπόλοιπη εταιρεία, αλλά παράλληλα διατηρεί και τηναυτονομία του, δημιουργήσαμε όντως το δικό μας Digital Factory. Ένα νέο τμήμα όπου ακρωνύμια καιλέξεις οι οποίες ήταν άγνωστες μέχρι πολύ πρόσφατα (Lean UX, Intuitive design, MVP και Scrum Agile), γιαεμάς είναι πλέον καθημερινότητα και επιταχύνουν την ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων λαμβάνονταςπαράλληλα υπόψιν και παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές. 

To Digital Factory απαρτίζεται από ένα σύνολο συνεργατών με τους οποίους μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος,έχουμε κοινούς στόχους κι επιδιώξεις, αλλά και τη δυνατότητα να λειτουργούμε αυτόνομα από τη στιγμήτης σύλληψης της ιδέας - έργου έως την υλοποίηση ακόμα και του πιο περίπλοκου στοιχείου του έργουbusiness analysts, εξειδικευμένοι σχεδιαστές και προγραμματιστές Η/Υ είναι η "ψυχή" των συγκεκριμένωνυλοποιήσεων. 

Είμαστε μάλιστα της λογικής του Minimum Viable product, δηλαδή τα συχνά παραδοτέα να έχουν απόλυτησυνοχή μεταξύ τους και να διασφαλίζεται ότι τα νέα κομμάτια ‘δεν χαλάνε’, δεν επηρεάζουν την απόδοσητων προηγούμενων. 
Για την ομάδα μας ένας ψηφιακός μετασχηματισμός είναι επιτυχημένος όταν, μεταξύ άλλων, γίνουν σωστάοι προσομοιώσεις (όχι μόνο όλα τα πιθανά σενάρια χρηστών και περιπτώσεων, αλλά και ακραίες συνθήκεςυπερφόρτωσης). Αυτό διασφαλίζει ότι οι εφαρμογές μας πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφέςσταθερότητας και ασφάλειας. Γι΄ αυτό δημιουργήθηκε η ανάγκη του Test Automation. 

Στο Digital Factory της Eurolife ERB απασχολούνται 22 συνεργάτες σε μόνιμη βάση και περίπου 30 ακόμη σευποστηρικτικά - περιφερειακά έργα, που με την εμπειρία και τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, συντελούνστον συνολικό ψηφιακό μετασχηματισμό του οργανισμού. 

- Ποιες είναι οι προκλήσεις που έχετε να αντιμετωπίσετε από τη νέα σας θέση και τιπροτεραιότητες έχετε θέσει σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του οργανισμού; 

Θα έλεγα ότι η βασική πρόκληση δεν είναι προσωπική, αλλά ευρύτερη κι αφορά τον ασφαλιστικό κλάδοκαι την ομαλή εναρμόνισή του με τις τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες. Εδώ θα ήθελα να αναφέρωκάποια χαρακτηριστικά στοιχεία: 

Ως ‘χρέος πληροφορικής’ ορίζεται το κόστος της καθυστέρησης συντήρησης που θα απαιτηθεί για ναφέρει μια εταιρεία το εταιρικό χαρτοφυλάκιο εφαρμογών της σε μια πλήρως υποστηριζόμενη μοντέρνατεχνολογική πλατφόρμα. Εκτιμάται δε ότι ο παγκόσμιος ασφαλιστικός κλάδος συγκέντρωσε ‘χρέοςπληροφορικής’ άνω των $113 δισ. από το 2016. Η πρόκληση λοιπόν μετουσιώνεται στο να βρεθεί η χρυσήτομή ανάμεσα στη εποικοδομητική αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας που απαιτείται για την υποστήριξητων εξελισσόμενων αναγκών της επιχείρησης και την ταυτόχρονη διαχείριση συστημάτων παλαιού τύπου. 

Η εξισορρόπηση του κόστους, η αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας, καθώς και η ανάπτυξη, είναιπροκλήσεις, αλλά και τεράστιες ευκαιρίες, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτού που καθιστάτον ρόλο αυτό τόσο ενδιαφέροντα. 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εταιρείας θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να βασίζεται σε άξονες όπως ηβελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η αύξηση του επιπέδου της επιχειρησιακής αποδοτικότητας, μεπαράλληλη μείωση του κόστους και η ταχύτερη προσφορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Φυσικά, δεν πρέπει να αγνοούμε τον παράγοντα άνθρωπο και εδώ έχουμε ένα ξεκάθαρο όραμα το οποίοσυνάδει απόλυτα και με το συνολικό όραμα της Fairfax. Να αποτελέσουμε ένα φυτώριο ταλέντων με στόχοτην επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων με την υποστήριξη τεχνολογίας αιχμής. 

Με αυτό το όραμα, η Eurolife ERB έχει καταφέρει να αναδείξει τη δυναμική της και να προσελκύσεισημαντικά στελέχη της αγοράς τα οποία σε συνδυασμό με την ομάδα των Millennials του technologyτμήματος, αποτελούν εχέγγυο επιτυχίας. 

- Σε αυτό το εγχείρημα που έχετε αναλάβει, ποιος είναι ο ρόλος της Fairfax; 

Ως μέλη του Ομίλου έχουμε πρόσβαση σε μια σειρά από καινοτομίες και βέλτιστες πρακτικές που έχουνδοκιμαστεί και μάλιστα επιτυχημένα σε ασφαλιστές εταιρείες εγνωσμένου κύρους και μεγέθουςπαγκοσμίως.

Παράλληλα μας παρέχεται η δυνατότητα να επικοινωνήσουμε και να διαπραγματευτούμε με στρατηγικούςεταίρους (Technolgy System Integrators, Management consulting, Niche Service providers) πολύ πιο πέρα από ταστενά όρια της ελληνικής πραγματικότητας. 

Παράλληλα η συμμετοχή μας σε μια σειρά από δραστηριότητες του Ομίλου όπως το πρόσφατο Hackathonκαι το IT working Group, έχει διευρύνει τους ορίζοντές μας ως προς την εισαγωγή και διαχείριση της καινοτομίας, αλλά και ως προς τον τρόπο συνολικής λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνολογίας &Ανάπτυξης.